Gezondheid in Beeld

Toelichting en verantwoording

Terug naar ‘Vaccinaties’

Ga naar:
Zijn de verschillen statistisch getoetst?
Zijn de gegevens representatief voor Amsterdam?
Hoe worden Amsterdamse stadsdelen, gebieden en wijken bepaald?
Hoe is herkomst bepaald?
Wat is een verslagjaar?
Wanneer komen de cijfers van 2021?

Zijn de verschillen statistisch getoetst?
Met statistische toetsen wordt nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen groepen op toeval berust. Op deze website staat geen informatie over statistische significantie van verschillen. U kunt dus niet zien of een gevonden verschil daadwerkelijk bestaat of mogelijk op toeval berust.

Zijn de gegevens representatief voor Amsterdam en Amstelland?
Ja. De gegevens komen uit het landelijke registratieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma, RVP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en uit het dossier van de Jeugdgezondheidszorg waar vrijwel kinderen in zijn opgenomen.

Hoe worden Amsterdamse stadsdelen, gebieden en wijken bepaald?
De indeling naar stadsdeel, gebied en wijk vindt plaats op basis van de postcode van het woonadres van het kind. De richtlijnen van de gemeente Amsterdam worden hiervoor gebruikt. De stad Amsterdam is opgedeeld in 7 stadsdelen: Noord, Oost, Zuidoost, Zuid, Centrum, West en Nieuw-West. Voor de indeling naar gebied wordt gebruik gemaakt van indeling in 22 gebieden voor het Sociaal Domein zoals vastgesteld door B&W in 2014. De indeling naar 99 wijken is zoals vastgesteld door B&W in 2015 (1).

De gemeenten in de regio Amstelland hebben de wijkindeling samengesteld.

1. B&W. Wijziging statistische buurtindeling van Amsterdam per 1 januari 2015.

Hoe is herkomst bepaald?
De herkomst van de Amsterdamse jeugd wordt gebaseerd op het geboorteland van het kind zelf, de vader en de moeder. De richtlijnen van het CBS worden gebruikt als uitgangspunt voor het bepalen van de herkomst.2 Als minimaal één van beide ouders in het buitenland geboren is, dan heeft het kind een migratieachtergrond.

De migratieachtergrond van de Amsterdamse jeugd wordt verdeeld in de volgende 6 categorieën:

  • geen migratieachtergrond (Nederlandse)
  • Turkse
  • Marokkaanse
  • Surinaamse
  • overig, westerse
  • overig, niet-westerse

Toelichting:

  • geen migratieachtergrond (Nederlands): Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
  • overig, westerse migratieachtergrond: persoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen uit Indonesië en Japan tot de westerse personen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
  • overig, niet-westerse migratieachtergrond: persoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen uit Indonesië en Japan tot personen met een westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

2. Centraal Bureau voor de Statistiek. Richtlijnen voor het bepalen van een migratieachtergrond. Den Haag/ Heerlen: CBS, 2000

Wat is een verslagjaar?
Ieder jaar in de maand maart bepaalt het RIVM welk percentage van de kinderen is gevaccineerd op het moment dat zij in het kalenderjaar daarvoor een bepaalde leeftijd bereikten. In maart 2020 is dit voor het laatste bepaald, over de kinderen die in kalenderjaar 2019 2, 5, 10 of 14 jaar werden. Het RIVM en de GGD brengen deze cijfers naar buiten als ‘verslagjaar 2020’.

Wanneer komen de cijfers van 2021?
Elk jaar rond juli brengt het RIVM een landelijk rapport uit. De cijfers naar Amsterdams stadsdeel7, gebied22, wijk99, opleidingsniveau en migratieachtergrond komen in oktober online.